POLITYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I WARUNKÓW PRACY

W BERGMAN ENGINEERING SP. Z O.O.

WSTĘP

Niniejsza Polityka Praw Człowieka i Warunków Pracy jest częścią Kodeksu Postępowania Spółki Bergman Engineering sp. z o.o. i stanowi zbiór zasad i wartości, na których opiera się działalność Spółki oraz relacje Spółki z jej pracownikami, współpracownikami oraz podmiotami współpracującymi ze Spółką niezależnie od ich lokalizacji, roli, stażu pracy oraz funkcji. Polityka stanowi część rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności Spółki i określa zasady działań i zachowań związanych z prawami człowieka oraz warunkami pracy.

W niniejszej Polityce wyrażamy nasze poszanowanie wszystkich praw człowieka zgodnie z wytycznymi Powszechnej Karty Praw Człowieka ONZ, ponieważ uznajemy, iż prawa człowieka to podstawowe i bezsporne zasady, do których uprawniony jest każdy człowiek.

DZIECI I PRACOWNICY MŁODOCIANI

Zgodnie z naszą podstawową zasadą nie zatrudniamy dzieci ani pracowników młodocianych, ani nie wspieramy wykorzystywania pracy dzieci oraz pracowników młodocianych.

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA

Dokładamy starań, aby nasi pracownicy otrzymywali wynagrodzenie oraz inne świadczenia zapewniające godziwe utrzymanie pracowników oraz ich rodzin w oparciu o ocenę lokalnego rynku pracy. Pracownicy oraz współpracownicy są wynagradzani zgodnie z obowiązującymi regulacjami i otrzymują wszystkie wymagane przez prawo świadczenia. Spółka przestrzega przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby oraz dba o to aby wynagrodzenie przekraczało minimalne wymagania.

GODZINY PRACY I CZAS PRACY

Spółka przestrzega wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie godzin pracy, które nie mogą przekraczać 48 godzin tygodniowo oraz maksymalnej liczby nadgodzin poprzez zapewnienie odpowiedniego dobowego, tygodniowego i okresowego wypoczynku oraz przerw w trakcie pracy, jak również uwzględnienie regulacji szczególnych dla określonych grup pracowników w szczególności kobiet w ciąży oraz pracowników niepełnosprawnych. Łączny tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 60 godzin z uwzględnieniem nadgodzin w sytuacjach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. Praca w godzinach nadliczbowych może być świadczona wyłącznie dobrowolnie. Spółka uznaje prawo do odpoczynku i czasu wolnego, rozsądnego ograniczenia godzin pracy i okresowych płatnych urlopów.

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO

Spółka zakazuje jakiekolwiek pracy przymusowej lub obowiązkowej, pracy ponad ustalone przepisami normy, handlu ludźmi, pozyskiwania pracownika do pracy przymusowej przy użyciu siły, oszustwa lub wymuszenia, pod groźbą kary, jak również wszelkich form współczesnego niewolnictwa bazując na postanowieniach Ustawy o współczesnym niewolnictwie 2015. Spółka zakazuje również pośredniego czerpania korzyści z tego typu nielegalnych działań. Spółka nie wymaga, aby jej pracownicy lub współpracownicy pozostawali w zatrudnieniu wbrew swojej woli i nie stosuje praktyk ograniczających możliwość rozwiązania stosunku pracy.

ETYCZNA REKRUTACJA I ZATRUDNIENIE

Spółka rekrutuje i zatrudnia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób uczciwy, transparentny i z poszanowaniem praw człowieka. Podstawą rekrutacji i awansu są kompetencje, kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie. Spółka zakazuje rekrutowania pracowników w sposób wprowadzający w błąd co do charakteru przyszłej pracy, pobierania od kandydata lub pracownika jakichkolwiek opłat rekrutacyjnych lub opłat związanych z podjęciem i legalizacją zatrudnienia. Spółka uznaje, że grupą najbardziej narażoną na nieetyczne praktyki są migranci poszukujący pracy, w związku z czym dba, aby pracownicy migrujący mieli te same prawa co pracownicy miejscowi oraz zakazuje odbierania dokumentów tożsamości. Każdy pracownik przed podjęciem zatrudnienia otrzymuje komplet dokumentów regulujących jego prawa i obowiązki w sposób określony w obowiązujących przepisach i w zrozumiałym dla niego języku.

WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

Spółka zapewnia wolność stowarzyszania i negocjacji zbiorowych w celu tworzenia struktur i organizacji do realizacji wspólnych celów zbiorowych, zakładania związków zawodowych do  ochrony interesów ich członków. Spółka szanuje prawo do wstępowania każdego pracownika do związku jak również prawo do niewstępowania bez obawy o kary i konsekwencje takie jak zastraszanie, nękanie czy represje. Spółka aktywnie włącza przedstawicieli pracowników do prac nad istotnymi dla pracowników sprawami organizacyjnymi spółki i zapewnia pracownikom możliwość niezależnego wyboru swoich reprezentantów, mających bezpośredni kontakt z zarządem. 

PRZEŚLADOWANIE I MOLESTOWANIE

Relacje pomiędzy pracownikami powinny być oparte na wzajemnym szacunku, lojalności, uczciwości. Każdy pracownik powinien być tolerancyjny oraz szanować odrębność innych członków zespołu.  Spółka odejmuje starania, aby zapewnić przyjazne środowisko pracy, wolne od zjawisk i zachowań niepożądanych. Surowo zabronione są działania dyskryminujące, zastraszanie, prześladowanie, molestowanie, agresja słowna i fizyczna w miejscu pracy, okrutne i nieludzkie traktowanie, przemoc oraz inna forma nadużycia władzy. Spółka nie toleruje niekulturalnych i niewłaściwych zachowań, niesprawiedliwego traktowania ani represji w żadnej formie w miejscu pracy ani poza miejscem pracy w sprawach związanych z pracą, niezależnie od cech indywidualnych lub zajmowanego stanowiska.

ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Uważamy, że każda osoba lub grupa powinna być traktowana równo i sprawiedliwe, bez względu na jej indywidualne cechy. Spółka nie toleruje żadnych form dyskryminacji, nękania, wykluczania czy nierówności w zakresie wynagrodzenia ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowościowe, społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wiarę, poglądy polityczne, przynależność do mniejszości narodowych, stan posiadania, urodzenie,  niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do związków, organizacji czy partii politycznych. Spółka stara się być atrakcyjnym pracodawcą poprzez rekrutację, zatrudnienie i wynagrodzenie najlepszych specjalistów wyłącznie na podstawie ich zasług i kompetencji, bez żadnej dyskryminacji. Pracownicy Spółki zatrudnieni na tych samych lub podobnych stanowiskach powinni otrzymywać sprawiedliwe i adekwatne wynagrodzenie za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.  

PRAWA KOBIET

Równe szanse kobiet postrzegamy jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa. Spółka uważa, że kobiety mają równe prawa w życiu politycznym, gospodarczym, socjalnym i rodzinnym. Kobiety mają prawo do równego kształcenia, zatrudnienia, awansu, zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji oraz do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Spółka promuje i przestrzega równości szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziała wszelkim nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, stosując między innymi niedyskryminujące zasady przy ustalaniu wynagrodzenia, dodatków oraz innych świadczeń i korzyści dla kobiet i mężczyzn oraz dba o zapewnienie równych szans kobiet w zatrudnieniu w szczególności poprzez kierowanie się wyłącznie obiektywnymi kryteriami bazując na Konwencji W Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.

ROŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I INTERGRACJA

Spółka ceni różnorodność wśród naszych pracowników i współpracowników, dostrzega wyjątkowość każdej osoby, jej niepowtarzalne predyspozycje i kompetencje, indywidualny wkład w działalność Spółki i każdego członka personelu traktuje z szacunkiem i godnością. Poszanowanie wyjątkowości pracownika to szansa na zwiększenie kreatywności i efektywności całego zespołu oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. Staramy się tworzyć przyjazne miejsca pracy, gdzie każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska ma prawo do rozwijania swojego potencjału. Promujemy i rozwijamy kulturę integracji i wprowadzamy różnorodność na każdym poziomie swojego zespołu. 

PRAWA MNIEJSZOŚCI I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Spółka szanuje prawa mniejszości oraz społeczności lokalnych, w których działa zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami, respektując prawa lokalnych społeczności do miejscowych warunków życia, edukacji, zatrudnienia, aktywności społecznych a także prawo do wyrażania dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody na działania, które mogą wpływać na nich lub ich otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej narażonych grup.

PRYWATNE LUB PUBLICZNE SIŁY PORZĄDKOWE

Spółka nie korzysta z prywatnych lub publicznych sił porządkowych dla ochrony swoich projektów biznesowych, w związku z czym nie istnieje ryzyko, że ich użycie może doprowadzić do naruszenia praw człowieka. 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I ŚRODKI ZARADCZE

Niniejsza Polityka Praw Człowieka i Warunków Pracy dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, pracowników tymczasowych, współpracowników, agentów, konsultantów, doradców, niezależnych wykonawców i jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Spółki. Transparentność jest częścią kultury Spółki i w celu zapewnienia najwyższych standardów Spółka zapewnia skuteczne i ogólnodostępne mechanizmy składania skarg i dostępu do środków zaradczych w razie stwierdzenia naruszenia praw człowieka lub warunków pracy.

Każdy, kto dowie się o naruszeniu w Spółce praw człowieka lub standardów pracy lub uważa, że stał się ofiarą molestowania, dyskryminacji lub innych niedozwolonych zachowań jak również był ich świadkiem powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do zarządu Spółki lub za pośrednictwem specjalnie dedykowanych kanałów do zgłaszania naruszeń i nadużyć. Każde zgłoszenie będzie traktowane jako poufne, a Spółka wprowadziła bezwzględny zakaz jakichkolwiek środków odwetowych wobec osoby zgłaszającej.

Wdrożenie niniejszej Polityki powiązane jest z programem szkoleń dla pracowników i współpracowników oraz działaniami informacyjnymi w całej Spółce.

Spółka będzie dokonywać okresowego przeglądu niniejszej Polityki a także oceniać jej prawidłowość oraz skuteczność.