Projekty UE

REALIZACJA WSPARCIA

Projekt Ergonomiczne przedsiębiorstwo- wydajni pracownicy. Badania ergonomiczne biurowych stanowisk pracy dla pracowników Bergman Engineering nr RPWP.06.06.01-30-0015/17 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zakłada realizację 180 audytów ergonomicznych biurowych stanowisk pracy poprzez zastosowanie specjalistycznych urządzeń pomiarowych, a w konsekwencji podniesienie jakości pracy 180 pracowników biurowych, długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie usługi polegającej na dostarczeniu dla Bergman Engineering wiedzy eksperckiej z zakresu ergonomii na stanowiskach pracy biurowej.

Wynikiem przeprowadzonych audytów ergonomicznych będzie opracowanie koncepcji działań prewencyjnych w zakresie ergonomii w postaci kart standardu wykonywania pracy oraz kart wdrożenia zawierających propozycje zmian, a także ocena i monitoring wdrożenia zaproponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów dla pracowników ze stanowisk objętych badaniem z zakresu kształtowania kultury organizacji sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnościowych i profilaktycznych oraz indywidualny coaching ukierunkowany na modyfikację zachowań behawioralnych pracowników.

ETAPY WSPARCIA

ETAP I

 • Audyt ergonomiczny stanowisk biurowych.

 • Opracowanie raportów zawierających informacje w zakresie obszarów podlegających badaniu wraz ze szczegółowymi rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań ergonomicznych.

ETAP II

 • Indywidualny coaching dla pracowników ze stanowisk objętych audytem ukierunkowany na modyfikację zachowań behawioralnych pracowników.

 • Szkolenia dla pracowników ze stanowisk objętych audytem ergonomicznym z zakresu kształtowania kultury organizacji sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnościowych
  i profilaktycznych

ETAP III

 • Wdrożenie programów naprawczych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa ergonomii 180 stanowisk pracy biurowej co przyczyni się do eliminacji czynników negatywnie wpływających na zdrowie, a także podniesienie kompetencji 180 pracowników (77K i 103 M) Bergman Engineering z zakresu ergonomii pracy w celu usprawnienia procedury wczesnej identyfikacji zagrożeń w okresie 01.05.2018 r. – 31.03.2019 r. poprzez wdrożenie programów naprawczych eliminujących/minimalizujących czynniki zagrażające zdrowiu.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Przeprowadzenie 180 audytów ergonomicznych.
 • Opracowanie 180 raportów o kierunkach doskonalenia na biurowych stanowiskach pracy.
 • Wdrożenie 180 programów naprawczych.
 • Indywidualny coaching dla 180 pracowników, w celu omówienia danych dotyczących badanego stanowiska oraz zmian wynikających z wytycznych ujętych w raporcie.
 • Ukształtowanie prozdrowotnej kultury organizacji – warsztaty grupowe dla pracowników biurowych (180 osób).

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

L.p. Nazwa wskaźnika Wartość
1 Przeprowadzenie 180 audytów ergonomicznych na stanowiskach biurowych, których celem jest pogłębiona analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych oraz
identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego przy wykorzystaniu dedykowanych urządzeń pomiarowych (system tensometryczny, decybelomierze, luksometry)
180
2 Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba przygotowanych analiz występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. 180
3 Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba przeprowadzonych spotkań
informacyjnych/edukacyjnych
18
4 Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba wdrożonych programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności 180
5 Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba osób objętych wsparciem w postaci szkoleń w programie. 180