Projekty UE

REALIZACJA WSPARCIA

Projekt Ergonomiczne przedsiębiorstwo- wydajni pracownicy. Badania ergonomiczne biurowych stanowisk pracy dla pracowników Bergman Engineering nr RPWP.06.06.01-30-0015/17 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zakłada realizację 180 audytów ergonomicznych biurowych stanowisk pracy poprzez zastosowanie specjalistycznych urządzeń pomiarowych, a w konsekwencji podniesienie jakości pracy 180 pracowników biurowych, długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie usługi polegającej na dostarczeniu dla Bergman Engineering wiedzy eksperckiej z zakresu ergonomii na stanowiskach pracy biurowej.

Wynikiem przeprowadzonych audytów ergonomicznych będzie opracowanie koncepcji działań prewencyjnych w zakresie ergonomii w postaci kart standardu wykonywania pracy oraz kart wdrożenia zawierających propozycje zmian, a także ocena i monitoring wdrożenia zaproponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów dla pracowników ze stanowisk objętych badaniem z zakresu kształtowania kultury organizacji sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnościowych i profilaktycznych oraz indywidualny coaching ukierunkowany na modyfikację zachowań behawioralnych pracowników.

ETAPY WSPARCIA

ETAP I

 • Audyt ergonomiczny stanowisk biurowych.

 • Opracowanie raportów zawierających informacje w zakresie obszarów podlegających badaniu wraz ze szczegółowymi rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań ergonomicznych.

ETAP II

 • Indywidualny coaching dla pracowników ze stanowisk objętych audytem ukierunkowany na modyfikację zachowań behawioralnych pracowników.

 • Szkolenia dla pracowników ze stanowisk objętych audytem ergonomicznym z zakresu kształtowania kultury organizacji sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnościowych
  i profilaktycznych

ETAP III

 • Wdrożenie programów naprawczych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa ergonomii 180 stanowisk pracy biurowej co przyczyni się do eliminacji czynników negatywnie wpływających na zdrowie, a także podniesienie kompetencji 180 pracowników (77K i 103 M) Bergman Engineering z zakresu ergonomii pracy w celu usprawnienia procedury wczesnej identyfikacji zagrożeń w okresie 01.05.2018 r. – 31.03.2019 r. poprzez wdrożenie programów naprawczych eliminujących/minimalizujących czynniki zagrażające zdrowiu.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Przeprowadzenie 180 audytów ergonomicznych.
 • Opracowanie 180 raportów o kierunkach doskonalenia na biurowych stanowiskach pracy.
 • Wdrożenie 180 programów naprawczych.
 • Indywidualny coaching dla 180 pracowników, w celu omówienia danych dotyczących badanego stanowiska oraz zmian wynikających z wytycznych ujętych w raporcie.
 • Ukształtowanie prozdrowotnej kultury organizacji – warsztaty grupowe dla pracowników biurowych (180 osób).

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

L.p.Nazwa wskaźnikaWartość
1Przeprowadzenie 180 audytów ergonomicznych na stanowiskach biurowych, których celem jest pogłębiona analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych oraz
identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego przy wykorzystaniu dedykowanych urządzeń pomiarowych (system tensometryczny, decybelomierze, luksometry)
180
2Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba przygotowanych analiz występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.180
3Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba przeprowadzonych spotkań
informacyjnych/edukacyjnych
18
4Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba wdrożonych programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności180
5Dostosowanie stanowisk pracy, wprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie 180 programów naprawczych w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności (zad 1) oraz przeprowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla 180 pracowników (77K, 103M) Bergman Engineering. Liczba osób objętych wsparciem w postaci szkoleń w programie.180

Harmonogram realizacji działań:

Daty i miejsca audytów:

 1. 02-03.07.2018 r. – Białężyce 100, 62-300 Września
 2. 06-07.08.2018 – Białężyce 100, 62-300 Września, 61-057 Poznań ul. Warszawska 349,
 3. 10-11.09.2018 – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349, Wrzesińska 1, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
 4. 05-06.11.2018 – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349, Wrzesińska 1, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
 5. 19-20.02.2019 – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349, Białężyce 100, 62-300 Września
 6. 05.03.2019 – Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań
 7. 26.03.2019 -61-057 Poznań ul. Warszawska 349, Rabowicka 10/1, 62-020 Swarzędz
 8. 04-08.04.2019 – 61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65, 61-579 Poznań, ul. Przemysłowa 15/17, 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 9. 16.04.2019 r.- 61-057 Poznań ul. Warszawska 349

Daty i miejsca szkoleń: 

 1. 13.08.2019 r. – Białężyce 100, 62-300 Września
 2. 20.08.2019 r. – Białężyce 100, 62-300 Września
 3. 21.08.2019 r.– Białężyce 100, 62-300 Września
 4. 14.09.2019 r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 5. 28.09.2019r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 6. 14.11.2019 r. – Białężyce 100, 62-300 Września
 7. 26.11.2019 r. – Białężyce 100, 62-300 Września
 8. 28.11.2019 r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 9. 07.12.2019 r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 10. 17.12.2019 r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 11. 19.12.2019 r. 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 12. 10.01.2019 r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 13. 20.03.2019 r. – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 14. 21.03.2019 r. -61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 15. 01.04.2019 – Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań
 16. 09.04.2019 – 61-057 Poznań ul. Warszawska 349
 17. 17.04. 2019 – 61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65
 18. 19.04.2019 – Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań
 19. 23.04.2019 – Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań