Zgłaszanie naruszeń

W spółce Bergman Engineering sp. z o.o obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń i nadużyć oraz ochrony sygnalistów. Procedura stanowi część Kodeksu Etyki Biznesu Spółki Bergman Engineering sp. z o.o.

Naruszenie lub nadużycie to każde działanie lub zaniechanie naruszające obowiązujące przepisy prawa, kodeksy, wewnętrzne regulacje, procedury, lub zmierzające do ich obejścia w zakresie określonym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Procedura zgłaszania naruszeń nie powinna być wykorzystywana do pomijania normalnych sposobów informowania lub składania reklamacji. Kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą lub świadczeniem usług należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów i dla tych celów są dedykowane.

Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich zgłoszeń oraz ochronę osób dokonujących zgłoszenia naruszenia lub nadużycia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż osoba, która świadomie i celowo zgłasza nieprawdziwe, mylące informacje, niesprawdzone pogłoski będzie podlegała sankcjom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa. Aby skorzystać z ochrony osoba dokonująca zgłoszenia musi pozostawać w dobrej wierze tj. w przekonaniu iż posiadane informacje i okoliczności są prawdziwe oraz działać w interesie publicznym lub wewnętrznym Spółki.

Ochronie nie podlegają osoby, które dokonują zgłoszenia wyłącznie w interesie własnym, w celu osiągnięcia osobistych korzyści. 

W celu ograniczenia ilości nieprawdziwych lub niewiarygodnych zgłoszeń oraz pomówień Spółka nie będzie badała żadnych anonimowych zgłoszeń.

W przypadku stwierdzenia albo podejrzenia naruszenia lub nadużycia każda osoba może dokonać zgłoszenia, na jeden z poniższych sposobów:

1. W formie elektronicznej na adres email: naruszenia@bergman-engineering.com z konieczną adnotacją w pozycji temat: 

„Zgłoszenie Sygnalisty do Zarządu Spółki Bergman Engineering sp. z o.o.” albo
„Zgłoszenie Sygnalisty do Koordynatora Spółki Bergman Engineering sp. z o.o. ”

2. w formie pisemnej poprzez wykorzystanie korespondencji tradycyjnej na adres: Bergman Engineering sp. z o.o., ul. L. Petrażyckiego 57, 52-434 Wrocław,  w podwójnej kopercie z koniecznym dopiskiem na kopercie wewnętrznej:

„Zgłoszenie Sygnalisty do Zarządu Spółki Bergman Engineering sp. z o.o.” albo
„Zgłoszenie Sygnalisty do Koordynatora Spółki Bergman Engineering sp. z o.o. ”

3. Na wniosek Zgłaszającego zgłoszenie może zostać dokonane w trakcie bezpośredniego spotkania w terminie ustalonym przez Strony. W sprawie umówienia spotkania należy skontaktować się z Koordynatorem za drogą elektroniczną na adres email: naruszenia@bergman-engineering.com

Zgłoszenie, niezależnie od wyboru sposobu zgłoszenia, powinno zostać przesłane na specjalnie przygotowanym formularzu, oraz zawierać wszystkie informacje tam wymagane.

Wzór formularza Zgłoszenie naruszenia lub nadużycia znajdziesz tutaj:  POBIERZ

Użycie formularza zgłoszenia nie jest obligatoryjne do zainicjowania procedury badania naruszenia lub nadużycia jednakże w przypadku rezygnacji z użycia wzoru formularza, zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.