Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jedną z fundamentalnych zasad, którymi Bergman Engineering sp. z o.o. kieruje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jest prawo do prywatności wszystkich osób korzystających z usług świadczonych przez nią drogą elektroniczną. Dotyczy to zarówno kandydatów do pracy jak i pracodawców – naszych potencjalnych klientów, w szczególności zaś tych, którzy korzystają z Formularza dla Pracodawcy i Kandydata oraz usługi „Zostaw CV”. Bergman Engineering sp. z o.o. poprzez stosowanie nowoczesnych środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych dokłada najwyższej staranności, by pozyskiwane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego jak i unijnego i tym samym zapewnia wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. W celu przybliżenia wszystkim osobom korzystającym z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz praw i obowiązków wynikających z tego przetwarzania stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Pojęcia, którymi będziemy posługiwać się w niniejszej Polityce Prywatności

 • Administrator Danych Osobowych – to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub inna osoba, które decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Dane Osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Formularz – występuje w dwóch wersjach – formularz dla Kandydata służy do kontaktu kandydata zainteresowanego daną ofertą pracy, z naszym działem rekrutacji formularz dla Pracodawcy służy do kontaktu z naszym działem sprzedażowym, przedstawicieli firm, którzy są zainteresowani skorzystaniem z naszych usług
 • Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z oferowanych przez nas usług drogą elektroniczną, w szczególności z Formularza i usługi „Zostaw CV” w celach rekrutacyjnych.
 • Pracodawca – nasz potencjalny klient; podmiot, który jest zainteresowany naszymi usługami m.in. w zakresie outsourcingu bądź doboru personalnego i w tym celu kontaktuje się z nami za pośrednictwem Formularza.
 • Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,  rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Formularz „Zostaw CV” – jest to formularz służący do kontaktu kandydata z naszym działem rekrutacji. Kandydat w formularzu „Zostaw CV” ma możliwość załączenia w formie dokumentu swojego CV oraz pozostawia swoje dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Bergman Engineering sp. z o.o. z siedzibą ul. L. Petrażyckiego 57, 52-434 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394281, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, REGON: 021638456, NIP 8971777327 (dalej zwany Administratorem).

Kontakt z Administratorem może się odbywać:

 • telefonicznie: (+48) 71 738 39 72
 • e-mailowo: rodo@bergman-engineering.com

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Bergman Engineering sp. z o.o. gromadzi wyłącznie dane podane przez Ciebie i niezbędne do korzystania z Formularza oraz usługi „Zostaw CV”. Dzięki tym danym możemy zaoferować najwyższą jakość usług. W szczególności gromadzimy dane Kandydatów i Pracodawców.

W  przypadku Formularza skierowanego do Kandydata są to dane podane przez Kandydata podczas jego składania: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

W przypadku  usługi „Zostaw CV” są to dane podane przez Kandydata podczas jego składania: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane zawarte w CV Kandydata, np. data urodzenia, dane o wykształceniu, staż pracy, uprawnienia i doświadczenie zawodowe.

W  przypadku Formularza skierowanego do Pracodawcy są to dane podane podczas jego składania: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Nie dokonujemy transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów podane w Formularzu oraz w ramach usługi „Zostaw CV” będą przetwarzane przez okres 3 lat.

Dane osobowe Pracodawców podane w Formularzu będą przetwarzane przez okres roku.

Niezależnie od trybu wskazanego powyżej, w każdym czasie Kandydat i Pracodawca ma możliwość samodzielnej aktualizacji swoich danych.

W przypadku rezygnacji z którejś z powyższych usług, dane osobowe, które konieczne były do jej realizacji, będą przetwarzane, przy czym zostanie to ograniczone wyłącznie do ich przechowywania, przez wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe Kandydatów będą przez nas przetwarzane w celach:

 1. udzielenia odpowiedzi w zakresie zadanych przez Ciebie pytań w Formularzu;
 2. realizacji procesów rekrutacyjnych;
 3. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora, osób których dane dotyczą lub osób trzecich, jeżeli takie roszczenia powstaną; dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 4. marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 5. wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 6. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Dane osobowe Pracodawców będą przez nas przetwarzane w celach:

 1. udzielenia odpowiedzi w zakresie zadanych przez Ciebie pytań w Formularzu;
 2. realizacji procesów rekrutacyjnych;
 3. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora, osób których dane dotyczą lub osób trzecich, jeżeli takie roszczenia powstaną; dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 4. marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 5. wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 6. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych jest:

 1. Zgoda osoby upoważnionej (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności Formularzy oraz usługi „Zostaw CV”. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz oraz uzyskania od nas odpowiedzi. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
 2. Nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów mogą być udostępniane naszym klientom, czyli potencjalnym pracodawcom, dla których świadczymy usługi takie jak rekrutacji czy outsourcingu.

Dane osobowe Kandydatów i Pracodawców mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie przez nas oferowanych usług. W szczególności są to podmioty: księgowe, kadrowe, prawne, dział rekrutacji, dział obsługi klienta.

Dane osobowe Kandydatów i Pracodawców mogą być także udostępnione przez nas odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, lub podmiotom, za uprzednią zgodą wyrażoną przez osoby upoważnione.

Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania dane osobowe Kandydatów i Pracodawców w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają w naszym imieniu zgodnie z wydanymi przez nas poleceniami.

Prawa przysługujące osobom przekazującym swoje dane

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych na każde żądanie osoby upoważnionej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 5. kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym będziemy weryfikować ich prawidłowość;
 6. kwestionowania zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych;
 7. dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 8. w związku z wniesionym sprzeciwem wobec przetwarzania – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu;
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 10. prawo do przenoszenia danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 11. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzamy dane niezgodnie z prawem (skargę należy złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 12. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@bergman-engineering.com

Bezpieczeństwo informacyjne

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

W przypadku wykrycia naruszenia prywatności danych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, mamy obowiązek powiadomienia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o naruszeniach bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 72h po stwierdzeniu naruszenia. Jeśli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw  lub wolności osób fizycznych mamy obowiązek, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Pliki Cookies i tagi pikseli

Używamy różnych metod śledzenia , takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie, aby otrzymywać informacje, które mogą obejmować dane osobowe z przeglądarki (takie jak adres IP, unikalny identyfikator pliku cookie; unikalny identyfikator urządzenia i typ urządzenia; domena, typ i język przeglądarki, system operacyjny i ustawienia systemowe; kraj i strefa czasowa; wcześniej odwiedzane strony internetowe; informacje o Twojej interakcji z naszą witryną; godziny dostępu i adresy URL odsyłaczy).

Używamy plików cookie i tagów pikselowych, aby śledzić korzystanie z witryny i rozumieć twoje preferencje ; w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęto działania; oraz do prezentowania reklam odpowiednich do twoich zainteresowań.

Możemy również otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez naszych usługodawców / analityków (takich jak Google Analytics). Korzystamy z tych raportów, aby uzyskać statystyki dotyczące ruchu i interakcji z witryną , abyśmy mogli ulepszyć naszą witrynę i zwiększyć komfort korzystania z niej.

Nie łączymy informacji, które przechowujemy w plikach cookie, z danymi osobowymi przesyłanymi przez ciebie na naszej stronie.

Strony trzecie mogą również gromadzić informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą plików cookie, wtyczek stron trzecich i widżetów. Te osoby trzecie zbierają dane bezpośrednio z przeglądarki internetowej, a przetwarzanie tych danych podlega ich własnej polityce prywatności.

Niektóre pliki cookie będą używane tylko wtedy, gdy użyjesz pewnych funkcji lub wybierzesz określone preferencje, a niektóre pliki cookie są niezbędne dla witryny i zawsze będą używane.

Jak i dlaczego ich używamy?

 1. W celu korzystania z witryny (bezwzględnie konieczne).

Te pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie są niezbędne, aby umożliwić stronie internetowej zapewnienie żądanej funkcji.

 1. Dla celów funkcjonalności.

Te pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie zapamiętują korzystanie z naszej witryny. Używamy tych plików cookie, aby zapewnić Ci bardziej odpowiednie wrażenia i aby lepiej korzystać z Usług.

 1. Do celów analitycznych.

Te pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie zbierają informacje o sposobie interakcji z naszą witryną. Korzystamy z plików cookie Google Analytics, Hotjar i Leadfeeder, aby zrozumieć, w jaki sposób przybywasz i przeglądasz nasze produkty oraz stronę internetową, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, takie jak nawigacja, wrażenia użytkownika i kampanie marketingowe.

 1. W celu reklamy i retargetingu.

Te pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie zbierają informacje o twoich nawykach przeglądania, aby reklamy były odpowiednie dla ciebie i twoich zainteresowań. Zapamiętują odwiedzone strony internetowe i informacje te są udostępniane innym stronom, takim jak dostawcy usług technologii reklamowej i reklamodawcy. Używamy plików cookie Facebook Pixel, Google Ads

 1. W celu udostępniania w mediach społecznościowych.

Te pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie są używane, gdy udostępniasz informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych. Sieć społecznościowa zarejestruje, że to zrobiłeś. Informacje te mogą być powiązane z działaniami ukierunkowanymi / reklamowymi.

 1. Jak zarządzać plikami cookie?

Możesz dezaktywować pliki cookie za pomocą funkcji wbudowanej w przeglądarkę internetową. Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookie w swoich produktach.

Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich aspektów naszej witryny. Nie będziesz mógł zrezygnować z plików cookie ani innych technologii, które są „absolutnie niezbędne” dla Usług.

 

 

 

 

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.